Fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Projekt „Rozpocznij działalność – PoŻyczymy Ci sukcesu” Fundusz Górnośląski S.A i Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie od 10 000 zł do 50 000 zł, oprocentowana na 0,25%. Wkład własny nie jest wymagany, okres spłaty maksymalnie 5 lat.

O wsparcie w ramach Projektu mogą ubiegać się pełnoletni mieszkańcy województwa śląskiego, bez względu na status na rynku pracy, wiek oraz płeć. Regulamin rekrutacji oraz udzielania wsparcia dostępny na stronie www.fundusz-silesia.pl

Projekt „Pierwszy Biznes Wsparcie w starcie” Program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie do 92 456,80 zł, oprocentowana
na 0,44%. Wkład własny nie jest wymagany, okres spłaty maksymalnie 7 lat.

O pożyczkę mogą ubiegać się:

  • osoby bezrobotne bez względu na wiek, zarejestrowane w urzędzie pracy,
  • absolwenci wyższych uczelni prywatnych lub państwowych w okresie 4 lat od dnia otrzymania dyplomu,
  • absolwenci szkół średnich w okresie 4 lat od dnia otrzymania dyplomu,
  • studenci ostatniego roku studiów.

Program umożliwia także uzyskanie pożyczki uzupełniającej na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej, w tym bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy (PUP). Szczegóły oraz regulamin: http://wsparciewstarcie.bgk.pl

Dotacje bezzwrotne udzielane przez Powiatowe Urzędy Pracy

Dotacje w wysokości maksymalnie 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, są skierowane dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy.
Szczegółowe kryteria dostępu, terminy oraz zasady naborów określane są każdorazowo przez dany PUP.

Osoby zameldowane w Świętochłowicach mogą uzyskać aktualne informacje w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach: http://www.pup-swietochlowice.pl