Poręczenie i gwarancja jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu, które przedsiębiorca może otrzymać celem uzyskania kredytu inwestycyjnego lub obrotowego w szczególności na:
• realizację przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej,
• projekty infrastrukturalne,
• projekty związane z rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w tym realizowane z wykorzystaniem środków publicznych.

Dzięki poręczeniom możliwe jest uzyskanie kredytu/pożyczki w sytuacji, gdy posiadane i proponowane przez przedsiębiorcę formy zabezpieczenia spłaty kredytu lub pożyczki są dla instytucji finansowej niewystarczające.
W naszym regionie poręczeń i gwarancji ramach rządowych programów udzielają:

1. Bank Gospodarstwa Krajowego BGK
Poręczenia i gwarancje ramach rządowego programu "Wspieranie przedsiębiorczości
z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK".
Z oferty programu BGK" skorzystać mogą podmioty gospodarcze realizujące projekty z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej, a także podmioty realizujące projekty infrastrukturalne.
Więcej na informacji stronie

2. Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy - Fundusz Poręczeń́ Kredytowych z udziałem BGK
Instytucja działa w ramach Krajowego Systemu Poręczeń i Gwarancji Kredytowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Fundusz udziela poręczeń dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie województwa śląskiego. Poręczenia oferowane są przedsiębiorcom ubiegającym się o kredyt lub pożyczkę we współpracujących z Funduszem instytucjach finansowych.
Dowiedz się więcej na stronie

3. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE)
KUKE S.A. jest spółką, której akcjonariuszem jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego.
KUKE oferuje m.in.:
• ubezpieczenia eksportowe gwarantowane przez Skarb Państwa, które zapewniają bezpieczeństwo w handlu na rynkach podwyższonego ryzyka politycznego,
• firma ubezpiecza długoterminowe projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym, finansowane kredytem o okresie spłaty dwóch i więcej lat,
• faktoring pełny.
Sprawdź wszystkie usługi KUKE